Stadgar för Girls in STEM

Revideringar

Antagna 28 februari 2017.


Reviderade vid årsmöte 27 juni 2022, reviderade vid årsmöte 28 november 2022

__________________________________________________________

§1. Föreningens namn och sätesort 

Girls in STEM

Stockholm


§2. Föreningens syfte

Syftet med föreningen är att främja intresset för naturvetenskap, teknik, matematik och ingenjörsskap hos unga tjejer och icke-binära i hela Sverige.


§3. Obundenhet

Föreningen är både partipolitiskt- och religiöst obunden. 


§4. Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är perioden 1 januari-31 december.


§5. Medlemskap

Alla mellan 6 - 25 år får vara medlemmar i föreningen


§5.1 Bli medlem i Girls in STEM

En medlem ska varje år genom aktiv handling ta ställning till sitt medlemskap. Föreningen ska föra register över sina medlemmar. 


§5.2 Utträde ur Girls in STEM

Om en medlem vill gå ur föreningen krävs att personen skriftligt meddelar styrelsen. Styrelsen ska då ta bort personen ur medlemsregistret.


§6. Årsmöte

Årsmötet hålls i oktober eller november. Kallelse ska finnas tillgängligt så att alla medlemmar kan ta del av den minst 14 dagar innan årsmötet. Kallelse ska också skickas via mejl minst två gånger innan. Tidpunkt och plats beslutas av styrelsen men kan diskuteras under årsmötet för förbättring.


Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar har varsin röst och alla medlemmar har rätt att yttra sig och lägga förslag på årsmötet. Följande punkter tas alltid upp på årsmötet:


o Fråga om kallelsen kom ut i tid

o Verksamhetsberättelse

o Revisionsberättelse

o Ekonomisk berättelse

o Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

o Val av ordförande

o Val av styrelseledamöter (minst 1 person utöver ordföranden)

o Val av revisorer

o Val av valberedning

o Motioner

o Propositioner

o Övriga frågor


Verksamhets-, revisions- och ekonomisk berättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet föregående år.


§7. Styrelse

o Styrelsen väljer poster. 

o Allas åsikter inom styrelsen ska mötas med respekt. 

o Ingen diskriminering ska ske inom föreningen.

o Föreningens tillgångar får inte användas i privata ändamål.

o Första gång vid brytning av regel ges en varning, vid upprepning behöver personen i fråga avgå från styrelsen.

o Enda kravet för att sitta i styrelsen är att man är medlem

o För att ett beslut ska genomföras så måste majoriteten rösta för det

o Att delta i grupper är officiella förtroendeuppdrag för föreningen.

o Föreningens officiella rekommendation är att engagera sig i grupper innan man tar på sig ett styrelseuppdrag.

o Styrelsen kan dela ut arvode till medlemmar och styrelseledamöter, något som måste redovisas under årsmötet.


§8. Firma

Det är ordförande och ekonomiansvarig som tecknar föreningens firma.


§9. Revisorer

Revisor och eventuell reserv sätts på årsmötet.


§10. Stadgeändring

Endast årsmötet får göra ändringar i stadgarna och då krävs det majoritet. 


§11. Upplösning

Om föreningen ska läggas ner så krävs det att ett beslut tas på årsmötet, eventuella tillgångar vid nedläggelse överlämnas till förbundet Unga Forskare. 


Dessa stadgar antogs den 28 november 2022.